Site Loader

Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego po numerem 0000062822 działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 K.S.H. oraz § 16 ust 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 września 2020 r. o godzinie 1400 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zabranieckiej 8, Zwyczajne Walne Zebranie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

 1. Cześć organizacyjna:
  • otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  • wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
  • stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
  • wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 2. Przedstawienie przez organy Spółki sprawozdań z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2019.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019,
  • podział zysku lub pokrycie strat za 2019 rok,
  • zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 r.,
  • udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
 4. Wybór członków Rady Nadzorczej.
 5. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
 6. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki.
 7. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki i zmianie pkt 1 w § 5 Statutu Spółki.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie następujących postanowień Statutu Spółki:
  • w ust 2 § 16 Statutu usunięte zostają następujące słowa ,,najpóźniej w maju każdego roku”,
  • w ust 1 § 24 Statutu usunięte zostają następujące słowa ,,w ciągu trzech miesięcy”,
  • w § 25 Statutu dodaje się ustępy 3 i 4 o następującym brzemieniu:
   • „ust 3 Zarząd jest zobowiązany dokonać wypłaty dywidendy akcjonariuszom w terminie określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy”,
   • „ust 4 Wypłata akcjonariuszom dywidendy bądź zaliczki na poczet dywidendy nie może być powierzone innej osobie prawnej lub fizycznej”,
  • 26 Statutu otrzymuje brzemiennie ,,Obowiązkowe ogłoszenia Zarząd Spółki będzie dokonywał na stronie internetowej Spółki, listami poleconymi wysłanymi do akcjonariuszy bądź w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zbycia prawa użytkowania wieczystego w całości bądź w części nieruchomości położonej w Warszawie dla której prowadzona jest przez Sąd dla Warszawy Mokotowa IX Wydziału Księga Wieczysta o numerze WA3M/00142565/3.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
 11. Zamkniecie obrad.

Post Author: admin