Site Loader

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustawa(Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) dalej zwaną ,,Ustawą” Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych S.A. (dalej zwaną ,,Spółką”), informuje Pana/Panią jako akcjonariusza Spółki o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązku dematerializacji akcji spółki, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym prowadzony przez podmiot o którym mowa w art. 328§ 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami Zarząd Spółki wzywa Pana /Panią do odebrania dokumentu akcji w siedzibie Spółki a następnie złożenia ich w celu dematerializacji.

Dokumenty akcji będą wydawane oraz odbierane przez Pana Jacka Sierakowskiego w siedzibie Spółki tj. w Warszawie przy ul. Zabranieckiej 8 w pokoju 25 w wtorki i czwartki w godzinach 10-14. Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefonicznym z Panem Jackiem Sierakowskim w celu uzgodnienia terminu.

Odebranie i złożenie dokumentu akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

W przypadku nieodebrania przez Pana/Panią dokumentów akcji do 25.02.2021 r. dokument akcji zostanie przekazany do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy wraz z Pana/Pani danymi posiadanymi przez Spółkę.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązywania dokumentów akcji wygasa z mocy prawa z dniem 01.03.2021 r. zaś z dniem 10.03.2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich akcjonariuszy, których dokumenty nie zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w rejestrze akcjonariuszy.

 

Jednocześnie prosimy o przedłożenie poniższych danych (w formie pisemnej) niezbędnych do sporządzenia dokumentu dotyczącego danych akcjonariuszy i posiadanych przez nich akcji:

  • Nr PESEL
  • Nr dowodu osobistego
  • Adres zamieszkania
  • Adres e-mail
  • Ilość i rodzaj posiadanych akcji

Wyżej wymienione dane powinny być podpisane przez Akcjonariusza.

Post Author: admin