REGULAMIN WYPRZEDAŻY MAGAZYNOWEJ

Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Wyprzedaży jest Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. ul. Zabraniecka 8 03,872 Warszawa,
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego www.wprt.com.pl,
 3. Sprzedawane towary pochodzą z likwidacji magazynów spółki i o ile nie wskazano inaczej w ich opisie nie są fabrycznie nowe.
 4. Czas trwania Wyprzedaży jest określony i obejmuje okres od 01.03.2021 r. do ODWOŁANIA.
 5. Strona wyprzedaży ma charakter informacyjny, ceny na niej podane są cenami umownymi i nie mają charakteru ostatecznego, jeśli są Państwo zainteresowani zakupem zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami Spółki.

 

Warunki i zasady udziału w promocji

 1. Każdy Klient detaliczny i hurtowy, który w okresie trwania Wyprzedaży dokona jednorazowo zakupu materiału objętego promocją ma możliwość zakupu towarów po cenach prezentowanych na stronie internetowej.
 2. Strona internetowa służy jedynie prezentacji sprzedawanych produktów oraz ich cen.
 3. Ostateczna sprzedaż produktów i finalizacja transakcji odbywa się na terenie Spółki w Warszawie ul. Zabraniecka 8. Na podstawie dokumentów fiskalnych,
 4. Odbiór towarów odbywa się na terenie WPRT SA, ul. Zabraniecka 8, 03-872 Warszawa.
 5. O ile indywidualne ustalenia nie wskazują inaczej – sposobem płatności będzie gotówka.
 6. Płatność zostanie uiszczona w momencie odbioru towaru na terenie Spółki.

 

Postanowienia końcowe

 1. Udziału w Wyprzedaży oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na niniejszej stronie internetowej.