Site Loader

Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29.09.2021 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zabranieckiej 8

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

z następującym porządkiem obrad:

 1. Część organizacyjna:
  • otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  • wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
  • stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
  • wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
 2. Przedstawienie sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy 2020 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty.
 3. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r. oraz złożenie opinii w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności, bilansu, rachunku zysków i strat za 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, podziału zysku za rok obrachunkowy 2020,
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrachunkowy 2020 i udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania jego obowiązków,
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2020 i udzielenie Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania jej obowiązków.
 5. Wybór Prezesa Zarządu.
 6. Zamknięcie obrad.

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeżeli są wpisani do Rejestru Akcjonariuszy prowadzonego przez Dom Maklerski, przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Mogą oni uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, zostaną wyłożone na 14 dni przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki.

Post Author: admin