Spółka Akcyjna, ziedzibą w Warszawie ul. Zabraniecka 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000062822 w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 524-030-24-82

Data utworzenia spółki:
Listopad 1991 r.
Wysokość kapitału zakładowego:
3.425 760,- PLN (opłacony w całości)
Udziałowcy spółki:
polskie osoby fizyczne
Rada Nadzorcza:
Maria Madej – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wojciech Piotrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Stanisława Miąc – Sekretarz Rady Nadzorczej
Zarząd w składzie:
Dariusz Madej – Prezes Zarządu
Krzysztof Raczyński – Wiceprezes Zarządu
Marcin Madej – Wiceprezes Zarządu